انتخاب دندانه تیغ اره نواری

Home   /   Post   /   10011

جهت برش مطلوب اندازه محدوده برش جهت انتخاب دندانه تیغ اره نواری مورد نیاز است. که این اندازه محل تماس تیغ اره نواری با قطعه کار مورد برش ، تعداد قطعات مورد برش (برش بصورت تکی یا دسته ای و یا اصطلاً بندیل ) می باشد .

پیشنهاد می گردد قطعات از سمت کم عرض تر در گیره کار گیر دستگاه قرار گیرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.