نحوه قرار گیری قطعه کار در دستگاه اره

Home   /   Post   /   10010

یکی از موارد مهم در فرایند برش کاری با تیغ اره نواری نحوه صحیح قرار گرفتن قطعه کار در دستگاه اره نواری کسمک می باشد. که از یک جهت باعث سرعت عملکرد و از جهت دیگر باعث طولانی تر شدن تیغ اره نواری میگردد. در تصویر نحوه صحیح قرارگیری قطعه کار در فک ها و یا همان گیره ها مشاهده مینمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تیغ اره نواری در کانال کسمک عضو شوید.